Bekæmp de uønskede planter

Aarhus kommune skriver:

Japansk pileurt

Bekæmp de uønskede planter. 

Nogle planter spreder sig så voldsomt, at de er til skade for naturens mangfoldighed. Hvis de hører naturligt til i Danmark, kalder vi dem invasive arter.

I Aarhus Kommune er det især kæmpe bjørneklo, hybenrose, japanpileurt og canadisk gyldenris, der spreder sig uønsket. Derfor bekæmper vi aktivt planterne på offentlige arealer. 

Du kan hjælpe os med at bekæmpe de invasive planter ved at fjerne dem fra din egen grund, ligesom du meget gerne må gøre os opmærksomme på planterne, hvis du støder på dem i naturen eller på offentlige arealer. Her kan du bruge app’en Borgertip, eller du kan bruge hjemmesiden aarhus.dk/borgertip

Du kan læse mere om planterne, og hvordan du bekæmper dem, på  Miljøstyrelsens hjemmeside.

Få yderlige oplysninger på Aarhus kommunes hjemmeside:

Danmarks Naturfredningsforening skriver:

Bekæmpelse af invasive arter

Den danske flora og fauna er i dag truet fra flere sider. En af de meget væsentlige - men i mange sammenhænge upåagtede - er de såkaldte invasive arter.

En invasiv art defineres som en ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller spredning truer den biologiske mangfoldighed. Af kendte eksempler kan nævnes kæmpe-bjørneklo, rynket rose (også kaldet hybenrose) og dræbersnegl, men det er blot tre ud af den samlede mængde registrerede invasive arter i Danmark, der tæller mange flere. På globalt plan regnes invasive arter for en af de største trusler mod klodens biologiske mangfoldighed, så problemet skal tages meget alvorligt.

Du kan imidlertid hjælpe med at begrænse udbredelsen af invasive arter på i hvert fald to måder:

1. Undgå yderligere spredning.
Et par konkrete eksempler: Undlad at købe invasive arter i planteskolerne til udplantning i haver og lignende. En tilsyneladende uskyldig hybenrose plantet for at give læ på sommerhusgrunden kan hurtigt udvikle sig til et tæt krat og dermed skygge den artsrige danske flora ihjel. Sørg også for at benytte fuglefrø uden den allergifremkaldende bynke-ambrosie (tjek f.eks. varedeklarationen).

2. Indberet fund af invasive arter.
I samarbejde med Aarhus Kommune og en række andre grønne organisationer, forsøger DN Aarhus på forskellig vis at bekæmpe nogle af de mest problematiske invasive arter. Det gælder bl.a. kæmpe-bjørneklo, de store pileurter (japansk pileurt og kæmpe-pileurt), rød hestehov, og have-gyldenris. Indberetning med nøjagtig stedangivelse og gerne foto kan indsendes til aarhus@dn.dk. Vi vil så til næste møde med kommunen om invasive arter, medtage de forskellige registreringer.

Kunne du tænke dig at være med til praktisk bekæmpelse af invasive plantearter?

DN Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune oprettet en frivillig taskforce, der altid kan bruge friske kræfter.

For nærmere info: kontakt DN Aarhus

Du kan læse mere om invasive arter ved Miljøstyrelsen.

Få flere oplysninger på Danmarks Naturfredningsforening Aarhus´ hjemmeside:

https://aarhus.dn.dk/vi-arbejder-med/naturpleje/bekaempelse-af-invasive-arter/